Een nieuwe lockdown

Ik beschrijf in mijn blog meestal een periode van zo’n twee weken en het meest indrukwekkende nieuws van de afgelopen twee weken was natuurlijk de aankondiging door premier Rutte van de (bijna) volledige lockdown. Het is overbodig om zeggen dat het onze Lelystadse samenleving diep raakt. De impact van het coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen is (zijn) niet alleen groot, maar ook door de duur steeds meer belastend voor iedereen. De wisseling in perspectief komt daar nog eens boven op. Iedereen hoopte immers dat er meer ruimte zou komen. Ik realiseer me dat het voor iedereen zwaar is, maar gelukkig is er een wenkend perspectief in de vorm van een vaccin dat mogelijk al 23 december door de EMA zal worden goedgekeurd. Als die goedkeuring eenmaal is gegeven zal dat in de loop van 2021 mogelijk een positief effect hebben op de bewegingsvrijheid van iedereen.  

Om de vertaalslag naar mijn eigen werk te maken: nadat er voorzichtig werd geëxperimenteerd met fysieke vergaderingen zoals de raadsvergadering van 1 december, zijn nu alle vergaderingen en bijeenkomsten digitaal geworden. Voor mij,  iemand die graag met mensen samenwerkt, blijft het een noodzakelijk kwaad, al ben ik in deze lastige omstandigheden wel blij dat de techniek er is.  

In vogelvlucht neem ik jullie graag mee langs de laatste twee weken voor het reces. Op maandag 7 december heb ik mijn periodieke overleg met de brandweer en een overleg over Lelystad Oost. Bij dat laatste overleg gaat het er vooral om deze opgave te verbinden met de andere ambities en uitdagingen waarvoor Lelystad zich gesteld ziet. Grosso modo vallen die onder drie beleidsterreinen: Wonen, Stedelijke vernieuwing (Lelystad Oost maakt hier deel van uit) en Bereikbaarheid. De stad staat voor grote uitdagingen en het is goed dat raad, college en ambtelijke organisatie daar van doordrongen zijn. Dat onderwerp -de uitdagingen waarvoor we staan- is ook teruggekomen op de collegedag die wij op dinsdag 8 december hadden. Deze dag was het vooral gericht op onze onderlinge samenwerking en ambities voor de resterende periode dat dit college zit, tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  

Woensdagochtend heb ik samen met Janneke Sparreboom en de ondernemers uit het Lelycenter een overleg gehad. Alle onderwerpen, van veiligheid tot toekomstperspectief kwamen aan de orde. Ik was blij dat we van gedachten konden wisselen. Dat is lastig in coronatijd. Later op dag nam ik deel aan het bestuurlijk overleg Metropool Regio Amsterdam (MRA) deelregio Almere – Lelystad. Wij hebben als deelregio een aanbod gedaan aan de MRA dat vooral gaat over banen, bereikbaarheid en betaalbaar wonen. Deze vergadering ging over de vormgeving van dit aanbod. Voor ons is het belangrijk dat Lelystad in haar aanbod zowel vraagstukken van de MRA helpt oplossen, als vraagstukken uit Lelystad beter opgelost krijgt.   Aan het einde van de middag hadden we de derde coronatafel. Aan de spreekwoordelijke tafel zaten dit keer de bestuurders en directie uit het onderwijs. Het was een goede bijeenkomst, waarin iedereen helder kon aangeven hoe zwaar de impact van het virus was op het onderwijs en dat er geen eenvoudige oplossingen bestaan in deze situatie.  

Maandag 14 december, een dag gevuld met ambtelijke overleggen en overleggen met partners binnen mijn Openbare Orde en Veiligheid portefeuille, zoals de politie. Het zijn overleggen waarover ik niets kan zeggen, dus ik laat het bij de constatering dat ze boeiend en interessant waren.  

Kees Bakker van de Flevopost kwam (digitaal) langs en we hebben gesproken over de stand van zaken.  

Die avond hield premier Rutte zijn toespraak en zag de wereld vanaf 00.00 uur er heel anders uit. Zoals gezegd  het is vreselijk, maar op basis van de cijfers onontkoombaar. Ik herhaal hier mijn oproep die ik ook in de Flevopost heb gedaan: kijk in je omgeving of er mensen zijn die hulp nodig hebben. Koop en eet lokaal. Praat met elkaar over je twijfels over de maatregelen en je zorgen. Het zal niet altijd tot een oplossing leiden, maar het is belangrijk om gehoord te worden. Heel leuk was dat ik, vlak voor de totale lockdown, het boek van Nico van Mierlo in ontvangst mocht nemen. Nico van Mierlo was de eerste postbode van Lelystad en heeft de verhalen uit de begintijd van onze stad opgetekend. Iets voor de kerst om te lezen.  

College en raad zijn onmiddellijk weer digitaal gaan vergaderen. Het college heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen helaas moeten besluiten  het carbidschieten te verbieden. Het waren de laatste vergaderingen van het jaar. In mijn eigen portefeuille had ik nog een BOB sessie over speelautomatenhallenbeleid, een mooi scrabblewoord overigens, en heb ik stil gestaan bij dit jaar en de raad het beste toegewenst voor het komend jaar.  

Woensdagavond was er RBT en nadrukkelijk stond daar op de agenda de nieuwe maatregelen in relatie tot de lockdown. In Flevoland en Lelystad houden de mensen zich over het algemeen aan de regels en dat zal de komende tijd nodig zijn. Iedereen zit noodgedwongen thuis en kerstmis en oudjaar kunnen alleen in de minimale variant worden gevierd. We moeten met z’n allen door de zure appel heen bijten en dat moeten we op een manier doen waarbij we geen overlast voor elkaar veroorzaken. Daarnaast is het goed om op een positief ondersteunende manier op elkaar te letten, we zijn allemaal onderdeel van dezelfde samenleving. Er is licht aan het einde van de tunnel. Ik wens iedereen prettige feestdagen toe en de allerbeste wensen voor 2021.

Was ik maar Sinterklaas, al die mooie tekeningen!

Maandag 23, november week 48 alweer in een van de roerigste jaren die we met zijn allen hebben meegemaakt. Ik ben al weer op een kwart van mijn voorgenomen periode als waarnemend burgemeester in Lelystad. Het Coronavirus domineert nog steeds mijn agenda, en hoewel de berichten rondom een vaccin en vaccinatie hoopgevend zijn, stellen we ook vast dat er nog veel problemen op te lossen zijn en dat het reproductiegetal, het getal dat aangeeft of de ziekte in aantal toeneemt of niet, zich weer boven de 1 begeeft, waarmee het virus terrein wint. Zorgelijk!!  Alle geledingen van de maatschappij, zo blijkt ook uit de coronatafels die er vanuit de gemeente worden georganiseerd, zijn zwaar geraakt door de impact ervan. Tegelijkertijd zie je bij al die onderdelen van onze samenleving ook een enorme vechtlust en creativiteit om zich te blijven inzetten voor wat onze levens de moeite waard maakt. We zijn er helaas nog lang niet en we zullen zeker nog met veel tegenslag te maken krijgen, maar dat we er uit komen daar ben ik van overtuigd.  

Op dinsdag heeft het college van Lelystad, het college van Gedeputeerden Staten van Flevoland (het dagelijks bestuur van de provincie) ontmoet. Het was een hartelijke bijeenkomst waarbij de programmatische verbinding tussen de verschillende portefeuilles is verstevigd en stappen zijn gezet om onze samenwerking verder kunnen optimaliseren. Een boeiende bijeenkomst met een positieve uitkomst.  

Een van de gedeputeerden, Jop Fackeldey, oud wethouder van Lelystad, zag ik de volgende dag opnieuw bij de eerste  bestuurlijke gebiedstafel Lelystad Oost waarvan ik voorzitter ben. Samen met Janneke Sparreboom en alle relevante maatschappelijke organisaties (van politie tot en met onderwijs) hebben we ons verdiept in vraagstukken die in Lelystad Oost spelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is daar ook bij vertegenwoordigd. Lelystad Oost is één van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden die door het rijk zijn aangewezen om door middel van extra inzet van veel geld de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Lelystad Oost omvat de Zuiderzeewijk, Waterwijk, Atolwijk en Boswijk. Er wonen hier ruim 32.000 inwoners van onze stad. Het was een goede eerste bijeenkomst waarbij een gevoel van urgentie door iedereen werd gedeeld. Lelystad Oost omvat niet alleen een groot deel van onze stad, het is ook als eerste gebouwd en heeft echt een aantal impulsen nodig om een prettige en goede woonomgeving te kunnen blijven garanderen.  

Ik vind het altijd leuk nieuwe dingen te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Donderdag was dan ook een mooie dag. Ik heb kennis gemaakt met Tony Merkelbach de voorzitter van het 4 en 5 mei comité Lelystad en met Barry Lommen de bestuurder van de SVOL. Allebei mensen die zich al jaren inzetten voor de Lelystadse samenleving. Maar het hoogtepunt voor mij was een ontmoeting met vertegenwoordigers van onze jonge inwoners, op weg naar hun toekomst.  Met veel plezier heb ik meegewerkt aan het interview door drie leerlingen (Marit, Mouna en Karin) van de Arcus in het kader van hun profielwerkstuk. Het ging over Lelystad: verleden, heden en toekomst en problemen, uitdagingen en ambities. Een leuk en boeiend gesprek.  

Diep onder de indruk was ik op vrijdag van alle tekeningen en cadeautjes die de Lelystadse kinderen voor Sinterklaas hadden gemaakt. Ik heb er gelijk een foto van laten maken voor de voorpagina van de Flevopost. Wat een creativiteit en mooie kleuren. Vanwege Corona is het mijn taak deze tekeningen en werkstukjes te verzamelen voor en door te leiden naar Sinterklaas. Ik ben het persoonlijk aan hem gaan brengen en ook onze goedheiligman vond alles wat de kinderen hebben gemaakt prachtig. Janneke Sparreboom bedanken die als locoburgemeester mijn taak bij Sint voor elk kind op 28 november met verve heeft waargenomen, vond ze ook geweldig mooi en heeft mij geholpen bij het bezorgen.  

Ook werd ik in het kader van de coronamaatregelen weer geïnterviewd door Kees Bakker. Het ging grotendeels over de maatregelen die op 1 december van kracht werden. Ik verwijs u graag naar de Flevopost.  

Het komt niet zo vaak voor, want meestal valt deze taak aan wethouders toe, maar op dinsdagavond zat ik als bestuurder bij een zogenaamde “beeldvormende sessie”van de Gemeenteraad over de integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost. Doel van zo’n sessie is om de raad op hoofdlijnen mee te nemen in een dossier. De avond werd afgesloten met een, inmiddels unieke gebeurtenis, een fysieke raadsvergadering. Hoewel ik me ook realiseer dat dit vragen kan oproepen in een tijd dat de overheid van de inwoners vraagt fysiek contact zo veel als mogelijk te beperken, moet ik bekennen dat, vanuit menselijk perspectief, het wel heel prettig was om weer eens zonder beeldscherm met de raad van gedachten te wisselen over de diverse onderwerpen. Maar we blijven uitermate waakzaam en voorzichtig, het virus is immers nog niet uitgewoed.  

Op woensdag heb ik een werkbezoek gebracht aan de Doelen (politiebureau) waar ik werd rondgeleid door Charles Lamens en Ab van Vliet. We hebben gesproken over de werkdruk die door de politie wordt ervaren en vanzelfsprekend de aanstaande jaarwisseling. Ik ben in de meldkamer geweest en heb van gedachten gewisseld met de jeugdagent en wijkagent. Een boeiend bezoek. Ook de rest van de dag had ik verschillende overleggen in het teken van veiligheid. In de middag het Veiligheidsbestuur Flevoland en ’s avonds het RBT over de voortgang van de coronacrisis.  

De G40 hield op vrijdag een digitale netwerkdag. Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan.  Leuk en nuttig al blijft het behelpen zeker bij een digitale lunch. Er was een veelheid aan zogeheten themagroepen, te denken valt hierbij aan stedelijke vernieuwing, vitale binnensteden maar ook Armoede en Schuldhulpverlening, Duurzaamheid en Jeugd en Onderwijs. Ook werd door vicevoorzitter Arjen Gerritsen een doorkijk gegeven richting 2021. Het ging over de verkiezingen, een nieuw kabinet en het post-corona tijdperk. Een uitdaging voor alle G40 steden, dus ook voor Lelystad.    

Dat was het voor deze week. Blijf voorzichtig, houd afstand en blijf gezond.      

Sint Maarten, de Lelylijn en het Captains ontbijt

Woensdag de 11e. Vooral een beetje sneu voor kinderen die geen Sint Maarten konden lopen en zo hun jaarlijkse gezellig snoeprondje mis liepen. Ik voel met ze mee. Ik hou ook van lekkere dingen. Op deze woensdag heb ik de externe Stuurgroep Veiligheid bijgewoond, een bestuurlijke bijeenkomst waarbij de verschillende organisaties die in hun werk te maken hebben met veiligheid en zorg zijn vertegenwoordigd. In het domein Veiligheid waarin ik een verantwoordelijkheid heb, vinden binnen Lelystad 4 vormen van overleg plaats. Allereerst mijn eigen Portefeuillehouder overleg (PHO) waarin allerlei zaken aan de orde komen die binnen openbare orde en veiligheid relevant zijn en stukken die worden voorbereid voor college en raad. Daarnaast zijn er de Interne Stuurgroep Veiligheid (die had ik verleden week), de externe Stuurgroep Veiligheid (die heb ik vandaag) en dan is er nog een ambtelijk Veiligheidsoverleg, dat ik niet bijwoon, waarin ambtenaren alle relevante zaken op het gebied van Veiligheid met elkaar bespreken. De vergaderingen staan met elkaar in verbinding doordat er informatie wordt gedeeld die voor alle vergaderingen relevant is.  

Misschien geeft dat wat zicht op deze “black box”.  

De volgende dag stond in het teken van overleg. Ik heb als start van de dag, kennis gemaakt met Patrick Sprokkereef, teamleider van de brandweer voor Almere en Lelystad. Daarna allerhande afstemming overleg met de wethouders Janneke Sparreboom en David de Vreede. Voor Corona liep je gewoon even bij elkaar de kamer binnen, maar nu moet je een digitaal overleg plannen om zaken te kunnen bespreken. In de middag nog een telefonisch overleg gehad met de directeur van de Floriade Expo die in 2022 in Almere van start zal gaan. We hebben gesproken over de thema’s van de Floriade en de doelen en kansen die de Expo heeft voor Almere, de MRA en Flevoland.  

Interessant was zeker een verkennend bestuurlijk overleg  over het bevorderen van de Lelylijn, de Hoge SnelheidsLijn (HSL) die vanuit Amsterdam naar Groningen zou moeten gaan lopen. Een aantal landelijke politieke partijen heeft ‘de Lelylijn’ inmiddels in zijn/haar verkiezingsprogramma opgenomen, wat betekent dat deze mogelijke verbinding tussen het Noorden en de Randstad een rol speelt bij de verkiezingen. Een goede zaak. Lelystad is de poort naar het Noorden en de oostelijke en noordelijke delen van Europa, en heeft snelle ontsluitingen nodig om zijn rol te kunnen spelen.  

Zoals eerder vermeld voer ik maandag met name interne besprekingen die onder meer gaan over hoe we invulling gaan geven de college -en raadsvergaderingen. Tijdens het 4-wekelijks politieoverleg hebben we het onder andere gehad over corona en het vieren van oud en nieuw. Aan het eind van de ochtend werd ik voor de tweede keer geïnterviewd door Kees Bakker van de Flevopost. We hebben gesproken over de betekenis van de coronatafels die de gemeente organiseert, de beperkingen van de digitale raadsvergaderingen en het ontbreken van informele momenten bij de huidige manier van vergaderen, waardoor er niet in een andere setting met elkaar gesproken kan worden. Iedereen kan het integraal nalezen in de Flevopost. Hieronder treft u een linkje aan. https://flevopost.nl/artikel/1137671/burgemeester-van-lelystad-we-hebben-geen-zakken-met-geld-om-weg-te-geven.html 

In de middag  heb ik een bestuursconferentie van het Regionaal Veiligheidscollege bijgewoond, over de gevoelens die de coronacrisis bij mensen losmaakt en de verhoogde werkdruk bij o.a. de politie als gevolg van allerlei lokale incidenten. Veel gaat in Lelystad gelukkig goed, maar vanuit deze column wil ik als burgemeester nogmaals de oproep doen:  hou je aan de afspraken en hou rekening met elkaar. Onze politiemensen verrichten hier buitengewoon belangrijk werk en ik geef ze graag mijn waardering mee, voor hun onverdroten inzet.   Dinsdagochtend collegevergadering. In de middag volgde ik nog een digitale presentatie over de verstedelijking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarvan Lelystad deel uitmaakt. Het ging over de kans en risico’s die intensieve verstedelijking met zich meebrengt. Kort samengevat was mijn inzet gericht op mijn credo: economische ontwikkeling en groei is randvoorwaardelijk voor het betaalbaar houden van onze leefbaarheid en welzijn.  

De beperkingen van digitaal vergaderen door de raad werden dinsdag wel heel erg duidelijk toen als gevolg van een stroomstoring de raadsvergadering moest worden opgeschort. Gelukkig pas tijdens het tweede deel van de Raad. De profielschetsvergadering is zonder haperingen verlopen. Het is de raad en griffie na afloop gelukt om de onderwerpen op een redelijke manier te verdelen over de komende vergaderingen, maar het was voor iedereen vervelend.   Samen met wethouder Sparreboom heb ik nog deelgenomen aan het overleg over de Floriade in relatie tot de MRA. De doelstellingen van de Floriade zijn een economische impuls voor de MRA en Flevoland, promotie van de Nederlandse Tuin -en Landbouw en het vinden van structurele innovaties voor duurzame en leefbare steden. De doelstellingen hebben zich vertaald in een viertal thema’s rondom de stad: groen, voedsel, gezondheid en energie. Dan ben ik ook nog voorzitter van de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ). De SAMIJ richt zich op de bovenregionale afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking te borgen voor de incidentbestrijding op de binnenwateren. Het was een boeiende vergadering.  

In de middag sprak ik voor een  ‘kennismakingsgesprek’ mijn voormalige collega als gedeputeerde Andries Greiner, iemand die ik al een lange tijd ken en die stad en regio nog altijd belangrijke diensten bewijst. Het was fijn om elkaar weer te spreken.  

Met het Regionaal Beleids Team waarin we op dit moment de vinger aan de Corona pols houden, werd mijn digitale werkdag afgesloten. Daar ging het over  de voortgang van de coronacrisis, de maatregelen, quarantaine en kerstvieringen.  

Donderdag de 19e had ik een, door de Bedrijfskring Lelystad georganiseerd Captains ontbijt. Ik was er heen gegaan zonder iets te eten en verheugde mij op het ontbijt. Helaas, had iedereen in het Corona tijdperk gerekend op digitale croissants, dus ik ben na afloop maar een broodje bij een bakker gaan halen. Het was een leuke bijeenkomst waarbij veel relevante vraagstukken die de stad aangaan, langs kwamen We hebben het gehad over de coronatafels, Lelystad next Level en het vliegveld. Veel betrokken ondernemers ontmoet.  

Wordt vervolgd….

Een stad op het kantelpunt

Beste Lelystedelingen, ik begin er een beetje in te komen. Niet alleen krijg ik steeds meer zicht op plannen zoals bijvoorbeeld Lelystad Next Level en Lelystad Airport, maar krijgt mijn werkweek ook steeds meer structuur. Op maandag voer je als bestuurder meestal een hele trits ambtelijke overleggen, denk daarbij aan overleg met de gemeentesecretaris, de griffie (de ondersteuning van Raadsleden), medewerkers van de gemeente. Het prettige daarvan is dat het overzicht geeft en iedereen in goede samenwerking energiek aan de werkweek kan beginnen.  

Op maandag 2 november werd ik daar naast door Kees Bakker geïnterviewd voor de Flevopost. Iedereen heeft het interview kunnen lezen in de krant. Hoe we met z’n allen de coronacrisis en de problemen die daaruit voortkomen te boven moeten komen, stond centraal in het gesprek. Het artikel ging ook over de coronatafels waar we woensdag mee zijn begonnen. Het college wil graag in gesprek gaan met de verschillende branches en groepen in de samenleving. Deze gesprekken zijn bedoeld om informatie op te halen, verhalen te delen en te inventariseren hoe we elkaar kunnen ondersteunen, zonder dat de gemeente ‘een zak geld heeft’. De eerste coronatafel was met vertegenwoordigers uit de horecabranche en samen met Janneke Sparreboom heb ik dat gesprek gevoerd.  

Ik neem alvast een voorschot op woensdag om er iets over te vertellen. De impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zijn zeer groot en er is nog weinig zicht op bijvoorbeeld een vaccin dat licht moet brengen in de tunnel. Ik begrijp heel goed hoe verschrikkelijk dit moet zijn: het bedrijf waar je als ondernemer hard voor hebt gewerkt dreigt failliet te gaan, reserves raken op en personeel raakt zijn of haar baan kwijt. In een goede sfeer hebben we gekeken naar wat we als gemeente kunnen betekenen en deze acties hebben we uit de bijeenkomst meegenomen. Hoewel we niet in staat zijn financieel bij te springen proberen we toch creativiteit en hulpvaardigheid in te zetten om te helpen waar mogelijk.  

Maandagavond sloot ik de werkdag af met een vergadering van het zogenaamde Presidium, het overleg met een aantal raadsleden over de inhoud en het proces rondom Raadsvergaderingen. Dit is, net als de collegevergadering  een besloten overleg waar ik geen mededelingen over kan doen in de blog. Wel kan ik zeggen dat ik in beide vergaderingen zie hoe veel hart voor de stad Raadsleden en medewerkers hebben en daar tijd en energie in (willen) steken. Naast het college had ik op dinsdag een overleg over Skaeve Huse. Skaeve Huse zijn woningen die speciaal ontwikkeld zijn om mensen te huisvesten die overlast veroorzaken in de oorspronkelijke woonomgeving, met als doel  hen goed te huisvesten en overlast te beperken.  

Op dinsdagavond heb ik een informatieavond van de Veiligheidsregio over de taakdifferentiatie bij de brandweer bij gewoond. Dat gaat over de vraag of vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen op de huidige manier, of dat zij een dienstverband moeten krijgen. Iets waar vrijwilligers zelf niet om vragen, maar dat voortvloeit uit Europese regelgeving. Een werkdag van een burgemeester kent veel verschillende onderwerpen.

Woensdag heeft de al eerder gememoreerde coronatafel horeca plaats gevonden. Voor mij heeft het de hoogste prioriteit de stad zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen.   Naast de coronatafel heb ik de interne stuurgroep Veiligheid voor het eerst bijgewoond. Deze stuurgroep is opgezet om alle dossiers die een raakvlak hebben met veiligheid, waar dat nodig is te bespreken. Het is een vergadering waarin de verschillende collegeleden elkaar op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. Het is een informatieve vergadering. Ook deze woensdag was er al weer een avondvergadering, ditmaal van het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Flevoland dat tweewekelijks bijeenkomt in het kader van de bestrijding van het coronavirus. We hebben onder meer gesproken over het laten testen door commerciële teststraten, het besmettingsbeeld en natuurlijk een terugblik op de landelijke persconferentie. Inmiddels zijn de besmettingscijfers landelijk op de goede weg, wat van alle kanten heugelijk nieuws is. Het volhouden van de maatregelen lijkt te lonen.  

De vrijdag besteed ik traditioneel aan het beantwoorden van schriftelijke kwesties en het doornemen van het rijke aanbod aan stukken. Dat lukt altijd maar gedeeltelijk. Ik had nog een overleg van de zogenaamde Districtelijke Integrale Stuurgroep Flevoland. In deze “DIS” wordt ondermijningscasuïstiek en de voortgang van de gezamenlijke ondermijningsvraagstukken besproken. In de middag heb ik tenslotte kennisgemaakt met Dirk Jan Verdoorn en Sandra Kamp van de Bedrijfskring Lelystad. Een vereniging van ondernemers die probeert hun belangen in Lelystad te behartigen. Inspirerend overleg. Fijn dat ik met hen kon kennis maken.  

Maandag ben ik door Lelystad Oost gefietst om een indruk te krijgen bij de wijken en de inwoners van deze wijken. Lelystad Oost bestaat uit de oudste wijken van Lelystad en staat voor een grote vernieuwingsopgave. Wat mij vooral opviel was de grote publieke ruimte en het vele openbaar groen. Iets wat voor de kwaliteit van deze wijk van grote waarde is. Ik ben o.a. bij de winkel van Mila Romein geweest en ik was erg onder de indruk van haar inzet voor de wijk.  

Ik sluit af met bericht dat dinsdag de programmabegroting door de raad is vastgesteld. Daar ben ik blij mee. Er is veel ambitie om Lelystad verder te ontwikkelen en de Raad heeft stevig over allerhande onderwerpen van gedachten gewisseld voordat tot besluitvorming is overgegaan. En zo hoort het ook in de democratie. Stevig op inhoud mag, plezierig in omgangsvormen zijn voor mij altijd daarbij een vaste waarde.  

Zoals ik het in artikel van de Flevopost heb gezegd. Ik heb het in Lelystad uitstekend naar mijn zin. De stad staat op een kantelpunt met zowel grote uitdagingen als grote kansen. Denk voor dat laatste aan Lelystad Airport en de woningmarkt. Graag tot een volgende keer.

Burgemeester in Lelystad

Beste mensen,  

Graag gebruik ik dit mooie, door Ina Adema geschapen blog, om mij even aan u voor te stellen. Ik ben Henry Meijdam en ik ben waarnemend burgemeester in Lelystad vanaf 1 oktober. Waarnemend zegt eigenlijk alleen iets over de periode dat ik burgemeester zal zijn van Lelystad. Dat doe ik totdat er een ‘permanente’ burgemeester is geworven. De verwachting is dat dit zo’n acht maanden zal gaan duren. Waarnemend zegt niets over de taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden die een burgemeester heeft. Die zijn voor een waarnemend burgemeester hetzelfde als voor een burgemeester die voor langere tijd wordt benoemd.  

Een wat plechtig begin van mijn eerste blog, maar wat ik vooral wil zeggen is dat ik er heel veel zin in heb om mij voor deze stad in te zetten. Ina Adema noemt Lelystad altijd: ‘een stad waarin zij gelooft’ en ‘die met alle uitdagingen en opgaven zeer de moeite waard is om voor te werken.’ Een omschrijving die ik, zelfs na deze korte periode, dat ik aanwezig ben, al herken en begrijp. Lelystad is een stad met kansen, grote kansen. Het is dan ook mijn intentie om de grote dossiers die er liggen goed ‘waar te nemen’ en waar mogelijk de gemeente en het gemeentebestuur een paar stappen verder te helpen. Maar, net zo belangrijk is de bestuurlijke rol die de burgemeester heeft als voorzitter van de raad en het college. Ik ga er allemaal zo goed mogelijk invulling aan geven.  

Net als mijn voorgangster neem ik de lezers van deze blog graag mee op een reis door mijn agenda en deel ik wat ik meemaak in deze stad. Dat zal in het begin een nog wat in het rond springend karakter hebben, maar uiteindelijk komt er ongetwijfeld een meer vaste structuur.  

Ik ben nog nooit een baan begonnen onder deze curieuze omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus. Ik ben iemand die graag mensen ontmoet en dat is lastig onder de omstandigheden van dit virus en de maatregelen die de bestrijding van dit virus met zich meebrengt. Ik was dan ook blij op ik op mijn eerste werkdag donderdag 1 oktober in persoon werd ontvangen door locoburgemeester Janneke Sparreboom en gemeentesecretaris Arjen Schepers. Dit alles vanzelfsprekend met inachtneming van de corona-afspraken, Het was een warm welkom en ook de rest van de dag bestond uit kennismaken met mensen met wie ik intensief ga samenwerken, denk daarbij aan de griffie en de ambtelijke ondersteuning.  

In de eerste maand heb ik met veel mensen kennis gemaakt. Jullie moeten dan denken aan vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, collega-burgemeesters, collegeleden, fractievoorzitters, en Lelystedelingen die zich inzetten in en voor de stad. De eerste twee weken kon ik nog wel fysiek mensen ontmoeten, maar vanaf 15 oktober zijn in heel  Nederland de maatregelen van de tweede lock down van kracht. Als burgemeester moet je vanzelfsprekend hierin het goede voorbeeld geven, dus doe ik mijn werk via zoom en Teams vanuit  huis Voor de raadsvergaderingen maken we een uitzondering. Mijn voorgangster hechtte er terecht waarde aan dat de raadsvergaderingen werden voorgezeten vanuit de raadszaal en die gewoonte heb ik overgenomen.    

Een paar ontmoetingen van de afgelopen maand wil ik er uit lichten. Zo was ik dinsdag 6 oktober in Harderwijk om bij het St Jansdal samen met de burgemeester van Harderwijk Harm-Jan van Schaik de aftrap te verrichten voor de landelijke dag van de bezinning met campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Het coronavirus vraagt veel van de samenleving en de menselijke weerbaarheid. Mensen raken dierbaren kwijt, mensen raken hun baan kwijt, ondernemers incasseren zware klappen en er is meer eenzaamheid. Met het initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan de vele uiteenlopende initiatieven die er door het coronavirus zijn ontstaan. Op http://www.aandachtvoorelkaar.nl kunnen mensen hun initiatief melden of hun verhaal kwijt. De komende weken gaat het college vorm geven aan de zogeheten coronatafels. De bedoeling hiervan is dat de het college in gesprek gaat met vertegenwoordigers van allerlei geledingen in de stad, zodat we van elkaar weten wat er speelt.  

De afgelopen weken heb ik veel van het burgemeestersambt tot mij genomen. Zo had ik had ik training crisisbeheersing en rampenbestrijding, de stuurgroep Drieslag, de Taskforce georganiseerde ondermijnende criminaliteit, stuurgroep Lelystad Airport, Lelystad Next Level, het Regionaal Beleidsteam, het Districtelijk Team Ondermijning en nog veel meer.  

Het mooie van het burgemeester zijn is dat ik af en toe mensen mag geluk wensen. Het echtpaar Heikoop heb ik op 13 oktober met hun zestigjarig huwelijk mogen feliciteren en het echtpaar Bijl op 19 oktober met hun 70 jarig huwelijk. Nogmaals proficiat.  

Voor mijn eerste blog wil ik eigenlijk afsluiten met te vermelden dat ik op een vrijdag voor het stadhuis van Lelystad (trouwens een prachtig gebouw in mijn optiek) een kennismakingsfilmpje mocht opnemen. Dat is te zien op Facebook. Tijdens de opname raakte ik direct in gesprek met een Lelystedeling die uit het stadhuis kwam. Een open en directe benadering, kenmerkend voor het Lelystad dat ik tot nu toe heb meegemaakt. Dat is de manier van met elkaar omgaan waar ik van houd. Direct, eerlijk en met gevoel voor humor. Midden tussen de mensen moet het toch gebeuren voor een bestuurder. Ik ga dan ook met veel plezier deze periode als burgemeester van Lelystad in.