Een stad op het kantelpunt

Beste Lelystedelingen, ik begin er een beetje in te komen. Niet alleen krijg ik steeds meer zicht op plannen zoals bijvoorbeeld Lelystad Next Level en Lelystad Airport, maar krijgt mijn werkweek ook steeds meer structuur. Op maandag voer je als bestuurder meestal een hele trits ambtelijke overleggen, denk daarbij aan overleg met de gemeentesecretaris, de griffie (de ondersteuning van Raadsleden), medewerkers van de gemeente. Het prettige daarvan is dat het overzicht geeft en iedereen in goede samenwerking energiek aan de werkweek kan beginnen.  

Op maandag 2 november werd ik daar naast door Kees Bakker geïnterviewd voor de Flevopost. Iedereen heeft het interview kunnen lezen in de krant. Hoe we met z’n allen de coronacrisis en de problemen die daaruit voortkomen te boven moeten komen, stond centraal in het gesprek. Het artikel ging ook over de coronatafels waar we woensdag mee zijn begonnen. Het college wil graag in gesprek gaan met de verschillende branches en groepen in de samenleving. Deze gesprekken zijn bedoeld om informatie op te halen, verhalen te delen en te inventariseren hoe we elkaar kunnen ondersteunen, zonder dat de gemeente ‘een zak geld heeft’. De eerste coronatafel was met vertegenwoordigers uit de horecabranche en samen met Janneke Sparreboom heb ik dat gesprek gevoerd.  

Ik neem alvast een voorschot op woensdag om er iets over te vertellen. De impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zijn zeer groot en er is nog weinig zicht op bijvoorbeeld een vaccin dat licht moet brengen in de tunnel. Ik begrijp heel goed hoe verschrikkelijk dit moet zijn: het bedrijf waar je als ondernemer hard voor hebt gewerkt dreigt failliet te gaan, reserves raken op en personeel raakt zijn of haar baan kwijt. In een goede sfeer hebben we gekeken naar wat we als gemeente kunnen betekenen en deze acties hebben we uit de bijeenkomst meegenomen. Hoewel we niet in staat zijn financieel bij te springen proberen we toch creativiteit en hulpvaardigheid in te zetten om te helpen waar mogelijk.  

Maandagavond sloot ik de werkdag af met een vergadering van het zogenaamde Presidium, het overleg met een aantal raadsleden over de inhoud en het proces rondom Raadsvergaderingen. Dit is, net als de collegevergadering  een besloten overleg waar ik geen mededelingen over kan doen in de blog. Wel kan ik zeggen dat ik in beide vergaderingen zie hoe veel hart voor de stad Raadsleden en medewerkers hebben en daar tijd en energie in (willen) steken. Naast het college had ik op dinsdag een overleg over Skaeve Huse. Skaeve Huse zijn woningen die speciaal ontwikkeld zijn om mensen te huisvesten die overlast veroorzaken in de oorspronkelijke woonomgeving, met als doel  hen goed te huisvesten en overlast te beperken.  

Op dinsdagavond heb ik een informatieavond van de Veiligheidsregio over de taakdifferentiatie bij de brandweer bij gewoond. Dat gaat over de vraag of vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen op de huidige manier, of dat zij een dienstverband moeten krijgen. Iets waar vrijwilligers zelf niet om vragen, maar dat voortvloeit uit Europese regelgeving. Een werkdag van een burgemeester kent veel verschillende onderwerpen.

Woensdag heeft de al eerder gememoreerde coronatafel horeca plaats gevonden. Voor mij heeft het de hoogste prioriteit de stad zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen.   Naast de coronatafel heb ik de interne stuurgroep Veiligheid voor het eerst bijgewoond. Deze stuurgroep is opgezet om alle dossiers die een raakvlak hebben met veiligheid, waar dat nodig is te bespreken. Het is een vergadering waarin de verschillende collegeleden elkaar op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. Het is een informatieve vergadering. Ook deze woensdag was er al weer een avondvergadering, ditmaal van het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Flevoland dat tweewekelijks bijeenkomt in het kader van de bestrijding van het coronavirus. We hebben onder meer gesproken over het laten testen door commerciële teststraten, het besmettingsbeeld en natuurlijk een terugblik op de landelijke persconferentie. Inmiddels zijn de besmettingscijfers landelijk op de goede weg, wat van alle kanten heugelijk nieuws is. Het volhouden van de maatregelen lijkt te lonen.  

De vrijdag besteed ik traditioneel aan het beantwoorden van schriftelijke kwesties en het doornemen van het rijke aanbod aan stukken. Dat lukt altijd maar gedeeltelijk. Ik had nog een overleg van de zogenaamde Districtelijke Integrale Stuurgroep Flevoland. In deze “DIS” wordt ondermijningscasuïstiek en de voortgang van de gezamenlijke ondermijningsvraagstukken besproken. In de middag heb ik tenslotte kennisgemaakt met Dirk Jan Verdoorn en Sandra Kamp van de Bedrijfskring Lelystad. Een vereniging van ondernemers die probeert hun belangen in Lelystad te behartigen. Inspirerend overleg. Fijn dat ik met hen kon kennis maken.  

Maandag ben ik door Lelystad Oost gefietst om een indruk te krijgen bij de wijken en de inwoners van deze wijken. Lelystad Oost bestaat uit de oudste wijken van Lelystad en staat voor een grote vernieuwingsopgave. Wat mij vooral opviel was de grote publieke ruimte en het vele openbaar groen. Iets wat voor de kwaliteit van deze wijk van grote waarde is. Ik ben o.a. bij de winkel van Mila Romein geweest en ik was erg onder de indruk van haar inzet voor de wijk.  

Ik sluit af met bericht dat dinsdag de programmabegroting door de raad is vastgesteld. Daar ben ik blij mee. Er is veel ambitie om Lelystad verder te ontwikkelen en de Raad heeft stevig over allerhande onderwerpen van gedachten gewisseld voordat tot besluitvorming is overgegaan. En zo hoort het ook in de democratie. Stevig op inhoud mag, plezierig in omgangsvormen zijn voor mij altijd daarbij een vaste waarde.  

Zoals ik het in artikel van de Flevopost heb gezegd. Ik heb het in Lelystad uitstekend naar mijn zin. De stad staat op een kantelpunt met zowel grote uitdagingen als grote kansen. Denk voor dat laatste aan Lelystad Airport en de woningmarkt. Graag tot een volgende keer.