Sint Maarten, de Lelylijn en het Captains ontbijt

Woensdag de 11e. Vooral een beetje sneu voor kinderen die geen Sint Maarten konden lopen en zo hun jaarlijkse gezellig snoeprondje mis liepen. Ik voel met ze mee. Ik hou ook van lekkere dingen. Op deze woensdag heb ik de externe Stuurgroep Veiligheid bijgewoond, een bestuurlijke bijeenkomst waarbij de verschillende organisaties die in hun werk te maken hebben met veiligheid en zorg zijn vertegenwoordigd. In het domein Veiligheid waarin ik een verantwoordelijkheid heb, vinden binnen Lelystad 4 vormen van overleg plaats. Allereerst mijn eigen Portefeuillehouder overleg (PHO) waarin allerlei zaken aan de orde komen die binnen openbare orde en veiligheid relevant zijn en stukken die worden voorbereid voor college en raad. Daarnaast zijn er de Interne Stuurgroep Veiligheid (die had ik verleden week), de externe Stuurgroep Veiligheid (die heb ik vandaag) en dan is er nog een ambtelijk Veiligheidsoverleg, dat ik niet bijwoon, waarin ambtenaren alle relevante zaken op het gebied van Veiligheid met elkaar bespreken. De vergaderingen staan met elkaar in verbinding doordat er informatie wordt gedeeld die voor alle vergaderingen relevant is.  

Misschien geeft dat wat zicht op deze “black box”.  

De volgende dag stond in het teken van overleg. Ik heb als start van de dag, kennis gemaakt met Patrick Sprokkereef, teamleider van de brandweer voor Almere en Lelystad. Daarna allerhande afstemming overleg met de wethouders Janneke Sparreboom en David de Vreede. Voor Corona liep je gewoon even bij elkaar de kamer binnen, maar nu moet je een digitaal overleg plannen om zaken te kunnen bespreken. In de middag nog een telefonisch overleg gehad met de directeur van de Floriade Expo die in 2022 in Almere van start zal gaan. We hebben gesproken over de thema’s van de Floriade en de doelen en kansen die de Expo heeft voor Almere, de MRA en Flevoland.  

Interessant was zeker een verkennend bestuurlijk overleg  over het bevorderen van de Lelylijn, de Hoge SnelheidsLijn (HSL) die vanuit Amsterdam naar Groningen zou moeten gaan lopen. Een aantal landelijke politieke partijen heeft ‘de Lelylijn’ inmiddels in zijn/haar verkiezingsprogramma opgenomen, wat betekent dat deze mogelijke verbinding tussen het Noorden en de Randstad een rol speelt bij de verkiezingen. Een goede zaak. Lelystad is de poort naar het Noorden en de oostelijke en noordelijke delen van Europa, en heeft snelle ontsluitingen nodig om zijn rol te kunnen spelen.  

Zoals eerder vermeld voer ik maandag met name interne besprekingen die onder meer gaan over hoe we invulling gaan geven de college -en raadsvergaderingen. Tijdens het 4-wekelijks politieoverleg hebben we het onder andere gehad over corona en het vieren van oud en nieuw. Aan het eind van de ochtend werd ik voor de tweede keer geïnterviewd door Kees Bakker van de Flevopost. We hebben gesproken over de betekenis van de coronatafels die de gemeente organiseert, de beperkingen van de digitale raadsvergaderingen en het ontbreken van informele momenten bij de huidige manier van vergaderen, waardoor er niet in een andere setting met elkaar gesproken kan worden. Iedereen kan het integraal nalezen in de Flevopost. Hieronder treft u een linkje aan. https://flevopost.nl/artikel/1137671/burgemeester-van-lelystad-we-hebben-geen-zakken-met-geld-om-weg-te-geven.html 

In de middag  heb ik een bestuursconferentie van het Regionaal Veiligheidscollege bijgewoond, over de gevoelens die de coronacrisis bij mensen losmaakt en de verhoogde werkdruk bij o.a. de politie als gevolg van allerlei lokale incidenten. Veel gaat in Lelystad gelukkig goed, maar vanuit deze column wil ik als burgemeester nogmaals de oproep doen:  hou je aan de afspraken en hou rekening met elkaar. Onze politiemensen verrichten hier buitengewoon belangrijk werk en ik geef ze graag mijn waardering mee, voor hun onverdroten inzet.   Dinsdagochtend collegevergadering. In de middag volgde ik nog een digitale presentatie over de verstedelijking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarvan Lelystad deel uitmaakt. Het ging over de kans en risico’s die intensieve verstedelijking met zich meebrengt. Kort samengevat was mijn inzet gericht op mijn credo: economische ontwikkeling en groei is randvoorwaardelijk voor het betaalbaar houden van onze leefbaarheid en welzijn.  

De beperkingen van digitaal vergaderen door de raad werden dinsdag wel heel erg duidelijk toen als gevolg van een stroomstoring de raadsvergadering moest worden opgeschort. Gelukkig pas tijdens het tweede deel van de Raad. De profielschetsvergadering is zonder haperingen verlopen. Het is de raad en griffie na afloop gelukt om de onderwerpen op een redelijke manier te verdelen over de komende vergaderingen, maar het was voor iedereen vervelend.   Samen met wethouder Sparreboom heb ik nog deelgenomen aan het overleg over de Floriade in relatie tot de MRA. De doelstellingen van de Floriade zijn een economische impuls voor de MRA en Flevoland, promotie van de Nederlandse Tuin -en Landbouw en het vinden van structurele innovaties voor duurzame en leefbare steden. De doelstellingen hebben zich vertaald in een viertal thema’s rondom de stad: groen, voedsel, gezondheid en energie. Dan ben ik ook nog voorzitter van de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ). De SAMIJ richt zich op de bovenregionale afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking te borgen voor de incidentbestrijding op de binnenwateren. Het was een boeiende vergadering.  

In de middag sprak ik voor een  ‘kennismakingsgesprek’ mijn voormalige collega als gedeputeerde Andries Greiner, iemand die ik al een lange tijd ken en die stad en regio nog altijd belangrijke diensten bewijst. Het was fijn om elkaar weer te spreken.  

Met het Regionaal Beleids Team waarin we op dit moment de vinger aan de Corona pols houden, werd mijn digitale werkdag afgesloten. Daar ging het over  de voortgang van de coronacrisis, de maatregelen, quarantaine en kerstvieringen.  

Donderdag de 19e had ik een, door de Bedrijfskring Lelystad georganiseerd Captains ontbijt. Ik was er heen gegaan zonder iets te eten en verheugde mij op het ontbijt. Helaas, had iedereen in het Corona tijdperk gerekend op digitale croissants, dus ik ben na afloop maar een broodje bij een bakker gaan halen. Het was een leuke bijeenkomst waarbij veel relevante vraagstukken die de stad aangaan, langs kwamen We hebben het gehad over de coronatafels, Lelystad next Level en het vliegveld. Veel betrokken ondernemers ontmoet.  

Wordt vervolgd….