Een nieuwe lockdown

Ik beschrijf in mijn blog meestal een periode van zo’n twee weken en het meest indrukwekkende nieuws van de afgelopen twee weken was natuurlijk de aankondiging door premier Rutte van de (bijna) volledige lockdown. Het is overbodig om zeggen dat het onze Lelystadse samenleving diep raakt. De impact van het coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen is (zijn) niet alleen groot, maar ook door de duur steeds meer belastend voor iedereen. De wisseling in perspectief komt daar nog eens boven op. Iedereen hoopte immers dat er meer ruimte zou komen. Ik realiseer me dat het voor iedereen zwaar is, maar gelukkig is er een wenkend perspectief in de vorm van een vaccin dat mogelijk al 23 december door de EMA zal worden goedgekeurd. Als die goedkeuring eenmaal is gegeven zal dat in de loop van 2021 mogelijk een positief effect hebben op de bewegingsvrijheid van iedereen.  

Om de vertaalslag naar mijn eigen werk te maken: nadat er voorzichtig werd geëxperimenteerd met fysieke vergaderingen zoals de raadsvergadering van 1 december, zijn nu alle vergaderingen en bijeenkomsten digitaal geworden. Voor mij,  iemand die graag met mensen samenwerkt, blijft het een noodzakelijk kwaad, al ben ik in deze lastige omstandigheden wel blij dat de techniek er is.  

In vogelvlucht neem ik jullie graag mee langs de laatste twee weken voor het reces. Op maandag 7 december heb ik mijn periodieke overleg met de brandweer en een overleg over Lelystad Oost. Bij dat laatste overleg gaat het er vooral om deze opgave te verbinden met de andere ambities en uitdagingen waarvoor Lelystad zich gesteld ziet. Grosso modo vallen die onder drie beleidsterreinen: Wonen, Stedelijke vernieuwing (Lelystad Oost maakt hier deel van uit) en Bereikbaarheid. De stad staat voor grote uitdagingen en het is goed dat raad, college en ambtelijke organisatie daar van doordrongen zijn. Dat onderwerp -de uitdagingen waarvoor we staan- is ook teruggekomen op de collegedag die wij op dinsdag 8 december hadden. Deze dag was het vooral gericht op onze onderlinge samenwerking en ambities voor de resterende periode dat dit college zit, tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  

Woensdagochtend heb ik samen met Janneke Sparreboom en de ondernemers uit het Lelycenter een overleg gehad. Alle onderwerpen, van veiligheid tot toekomstperspectief kwamen aan de orde. Ik was blij dat we van gedachten konden wisselen. Dat is lastig in coronatijd. Later op dag nam ik deel aan het bestuurlijk overleg Metropool Regio Amsterdam (MRA) deelregio Almere – Lelystad. Wij hebben als deelregio een aanbod gedaan aan de MRA dat vooral gaat over banen, bereikbaarheid en betaalbaar wonen. Deze vergadering ging over de vormgeving van dit aanbod. Voor ons is het belangrijk dat Lelystad in haar aanbod zowel vraagstukken van de MRA helpt oplossen, als vraagstukken uit Lelystad beter opgelost krijgt.   Aan het einde van de middag hadden we de derde coronatafel. Aan de spreekwoordelijke tafel zaten dit keer de bestuurders en directie uit het onderwijs. Het was een goede bijeenkomst, waarin iedereen helder kon aangeven hoe zwaar de impact van het virus was op het onderwijs en dat er geen eenvoudige oplossingen bestaan in deze situatie.  

Maandag 14 december, een dag gevuld met ambtelijke overleggen en overleggen met partners binnen mijn Openbare Orde en Veiligheid portefeuille, zoals de politie. Het zijn overleggen waarover ik niets kan zeggen, dus ik laat het bij de constatering dat ze boeiend en interessant waren.  

Kees Bakker van de Flevopost kwam (digitaal) langs en we hebben gesproken over de stand van zaken.  

Die avond hield premier Rutte zijn toespraak en zag de wereld vanaf 00.00 uur er heel anders uit. Zoals gezegd  het is vreselijk, maar op basis van de cijfers onontkoombaar. Ik herhaal hier mijn oproep die ik ook in de Flevopost heb gedaan: kijk in je omgeving of er mensen zijn die hulp nodig hebben. Koop en eet lokaal. Praat met elkaar over je twijfels over de maatregelen en je zorgen. Het zal niet altijd tot een oplossing leiden, maar het is belangrijk om gehoord te worden. Heel leuk was dat ik, vlak voor de totale lockdown, het boek van Nico van Mierlo in ontvangst mocht nemen. Nico van Mierlo was de eerste postbode van Lelystad en heeft de verhalen uit de begintijd van onze stad opgetekend. Iets voor de kerst om te lezen.  

College en raad zijn onmiddellijk weer digitaal gaan vergaderen. Het college heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen helaas moeten besluiten  het carbidschieten te verbieden. Het waren de laatste vergaderingen van het jaar. In mijn eigen portefeuille had ik nog een BOB sessie over speelautomatenhallenbeleid, een mooi scrabblewoord overigens, en heb ik stil gestaan bij dit jaar en de raad het beste toegewenst voor het komend jaar.  

Woensdagavond was er RBT en nadrukkelijk stond daar op de agenda de nieuwe maatregelen in relatie tot de lockdown. In Flevoland en Lelystad houden de mensen zich over het algemeen aan de regels en dat zal de komende tijd nodig zijn. Iedereen zit noodgedwongen thuis en kerstmis en oudjaar kunnen alleen in de minimale variant worden gevierd. We moeten met z’n allen door de zure appel heen bijten en dat moeten we op een manier doen waarbij we geen overlast voor elkaar veroorzaken. Daarnaast is het goed om op een positief ondersteunende manier op elkaar te letten, we zijn allemaal onderdeel van dezelfde samenleving. Er is licht aan het einde van de tunnel. Ik wens iedereen prettige feestdagen toe en de allerbeste wensen voor 2021.

Was ik maar Sinterklaas, al die mooie tekeningen!

Maandag 23, november week 48 alweer in een van de roerigste jaren die we met zijn allen hebben meegemaakt. Ik ben al weer op een kwart van mijn voorgenomen periode als waarnemend burgemeester in Lelystad. Het Coronavirus domineert nog steeds mijn agenda, en hoewel de berichten rondom een vaccin en vaccinatie hoopgevend zijn, stellen we ook vast dat er nog veel problemen op te lossen zijn en dat het reproductiegetal, het getal dat aangeeft of de ziekte in aantal toeneemt of niet, zich weer boven de 1 begeeft, waarmee het virus terrein wint. Zorgelijk!!  Alle geledingen van de maatschappij, zo blijkt ook uit de coronatafels die er vanuit de gemeente worden georganiseerd, zijn zwaar geraakt door de impact ervan. Tegelijkertijd zie je bij al die onderdelen van onze samenleving ook een enorme vechtlust en creativiteit om zich te blijven inzetten voor wat onze levens de moeite waard maakt. We zijn er helaas nog lang niet en we zullen zeker nog met veel tegenslag te maken krijgen, maar dat we er uit komen daar ben ik van overtuigd.  

Op dinsdag heeft het college van Lelystad, het college van Gedeputeerden Staten van Flevoland (het dagelijks bestuur van de provincie) ontmoet. Het was een hartelijke bijeenkomst waarbij de programmatische verbinding tussen de verschillende portefeuilles is verstevigd en stappen zijn gezet om onze samenwerking verder kunnen optimaliseren. Een boeiende bijeenkomst met een positieve uitkomst.  

Een van de gedeputeerden, Jop Fackeldey, oud wethouder van Lelystad, zag ik de volgende dag opnieuw bij de eerste  bestuurlijke gebiedstafel Lelystad Oost waarvan ik voorzitter ben. Samen met Janneke Sparreboom en alle relevante maatschappelijke organisaties (van politie tot en met onderwijs) hebben we ons verdiept in vraagstukken die in Lelystad Oost spelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is daar ook bij vertegenwoordigd. Lelystad Oost is één van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden die door het rijk zijn aangewezen om door middel van extra inzet van veel geld de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Lelystad Oost omvat de Zuiderzeewijk, Waterwijk, Atolwijk en Boswijk. Er wonen hier ruim 32.000 inwoners van onze stad. Het was een goede eerste bijeenkomst waarbij een gevoel van urgentie door iedereen werd gedeeld. Lelystad Oost omvat niet alleen een groot deel van onze stad, het is ook als eerste gebouwd en heeft echt een aantal impulsen nodig om een prettige en goede woonomgeving te kunnen blijven garanderen.  

Ik vind het altijd leuk nieuwe dingen te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Donderdag was dan ook een mooie dag. Ik heb kennis gemaakt met Tony Merkelbach de voorzitter van het 4 en 5 mei comité Lelystad en met Barry Lommen de bestuurder van de SVOL. Allebei mensen die zich al jaren inzetten voor de Lelystadse samenleving. Maar het hoogtepunt voor mij was een ontmoeting met vertegenwoordigers van onze jonge inwoners, op weg naar hun toekomst.  Met veel plezier heb ik meegewerkt aan het interview door drie leerlingen (Marit, Mouna en Karin) van de Arcus in het kader van hun profielwerkstuk. Het ging over Lelystad: verleden, heden en toekomst en problemen, uitdagingen en ambities. Een leuk en boeiend gesprek.  

Diep onder de indruk was ik op vrijdag van alle tekeningen en cadeautjes die de Lelystadse kinderen voor Sinterklaas hadden gemaakt. Ik heb er gelijk een foto van laten maken voor de voorpagina van de Flevopost. Wat een creativiteit en mooie kleuren. Vanwege Corona is het mijn taak deze tekeningen en werkstukjes te verzamelen voor en door te leiden naar Sinterklaas. Ik ben het persoonlijk aan hem gaan brengen en ook onze goedheiligman vond alles wat de kinderen hebben gemaakt prachtig. Janneke Sparreboom bedanken die als locoburgemeester mijn taak bij Sint voor elk kind op 28 november met verve heeft waargenomen, vond ze ook geweldig mooi en heeft mij geholpen bij het bezorgen.  

Ook werd ik in het kader van de coronamaatregelen weer geïnterviewd door Kees Bakker. Het ging grotendeels over de maatregelen die op 1 december van kracht werden. Ik verwijs u graag naar de Flevopost.  

Het komt niet zo vaak voor, want meestal valt deze taak aan wethouders toe, maar op dinsdagavond zat ik als bestuurder bij een zogenaamde “beeldvormende sessie”van de Gemeenteraad over de integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost. Doel van zo’n sessie is om de raad op hoofdlijnen mee te nemen in een dossier. De avond werd afgesloten met een, inmiddels unieke gebeurtenis, een fysieke raadsvergadering. Hoewel ik me ook realiseer dat dit vragen kan oproepen in een tijd dat de overheid van de inwoners vraagt fysiek contact zo veel als mogelijk te beperken, moet ik bekennen dat, vanuit menselijk perspectief, het wel heel prettig was om weer eens zonder beeldscherm met de raad van gedachten te wisselen over de diverse onderwerpen. Maar we blijven uitermate waakzaam en voorzichtig, het virus is immers nog niet uitgewoed.  

Op woensdag heb ik een werkbezoek gebracht aan de Doelen (politiebureau) waar ik werd rondgeleid door Charles Lamens en Ab van Vliet. We hebben gesproken over de werkdruk die door de politie wordt ervaren en vanzelfsprekend de aanstaande jaarwisseling. Ik ben in de meldkamer geweest en heb van gedachten gewisseld met de jeugdagent en wijkagent. Een boeiend bezoek. Ook de rest van de dag had ik verschillende overleggen in het teken van veiligheid. In de middag het Veiligheidsbestuur Flevoland en ’s avonds het RBT over de voortgang van de coronacrisis.  

De G40 hield op vrijdag een digitale netwerkdag. Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan.  Leuk en nuttig al blijft het behelpen zeker bij een digitale lunch. Er was een veelheid aan zogeheten themagroepen, te denken valt hierbij aan stedelijke vernieuwing, vitale binnensteden maar ook Armoede en Schuldhulpverlening, Duurzaamheid en Jeugd en Onderwijs. Ook werd door vicevoorzitter Arjen Gerritsen een doorkijk gegeven richting 2021. Het ging over de verkiezingen, een nieuw kabinet en het post-corona tijdperk. Een uitdaging voor alle G40 steden, dus ook voor Lelystad.    

Dat was het voor deze week. Blijf voorzichtig, houd afstand en blijf gezond.