Sint Maarten, de Lelylijn en het Captains ontbijt

Woensdag de 11e. Vooral een beetje sneu voor kinderen die geen Sint Maarten konden lopen en zo hun jaarlijkse gezellig snoeprondje mis liepen. Ik voel met ze mee. Ik hou ook van lekkere dingen. Op deze woensdag heb ik de externe Stuurgroep Veiligheid bijgewoond, een bestuurlijke bijeenkomst waarbij de verschillende organisaties die in hun werk te maken hebben met veiligheid en zorg zijn vertegenwoordigd. In het domein Veiligheid waarin ik een verantwoordelijkheid heb, vinden binnen Lelystad 4 vormen van overleg plaats. Allereerst mijn eigen Portefeuillehouder overleg (PHO) waarin allerlei zaken aan de orde komen die binnen openbare orde en veiligheid relevant zijn en stukken die worden voorbereid voor college en raad. Daarnaast zijn er de Interne Stuurgroep Veiligheid (die had ik verleden week), de externe Stuurgroep Veiligheid (die heb ik vandaag) en dan is er nog een ambtelijk Veiligheidsoverleg, dat ik niet bijwoon, waarin ambtenaren alle relevante zaken op het gebied van Veiligheid met elkaar bespreken. De vergaderingen staan met elkaar in verbinding doordat er informatie wordt gedeeld die voor alle vergaderingen relevant is.  

Misschien geeft dat wat zicht op deze “black box”.  

De volgende dag stond in het teken van overleg. Ik heb als start van de dag, kennis gemaakt met Patrick Sprokkereef, teamleider van de brandweer voor Almere en Lelystad. Daarna allerhande afstemming overleg met de wethouders Janneke Sparreboom en David de Vreede. Voor Corona liep je gewoon even bij elkaar de kamer binnen, maar nu moet je een digitaal overleg plannen om zaken te kunnen bespreken. In de middag nog een telefonisch overleg gehad met de directeur van de Floriade Expo die in 2022 in Almere van start zal gaan. We hebben gesproken over de thema’s van de Floriade en de doelen en kansen die de Expo heeft voor Almere, de MRA en Flevoland.  

Interessant was zeker een verkennend bestuurlijk overleg  over het bevorderen van de Lelylijn, de Hoge SnelheidsLijn (HSL) die vanuit Amsterdam naar Groningen zou moeten gaan lopen. Een aantal landelijke politieke partijen heeft ‘de Lelylijn’ inmiddels in zijn/haar verkiezingsprogramma opgenomen, wat betekent dat deze mogelijke verbinding tussen het Noorden en de Randstad een rol speelt bij de verkiezingen. Een goede zaak. Lelystad is de poort naar het Noorden en de oostelijke en noordelijke delen van Europa, en heeft snelle ontsluitingen nodig om zijn rol te kunnen spelen.  

Zoals eerder vermeld voer ik maandag met name interne besprekingen die onder meer gaan over hoe we invulling gaan geven de college -en raadsvergaderingen. Tijdens het 4-wekelijks politieoverleg hebben we het onder andere gehad over corona en het vieren van oud en nieuw. Aan het eind van de ochtend werd ik voor de tweede keer geïnterviewd door Kees Bakker van de Flevopost. We hebben gesproken over de betekenis van de coronatafels die de gemeente organiseert, de beperkingen van de digitale raadsvergaderingen en het ontbreken van informele momenten bij de huidige manier van vergaderen, waardoor er niet in een andere setting met elkaar gesproken kan worden. Iedereen kan het integraal nalezen in de Flevopost. Hieronder treft u een linkje aan. https://flevopost.nl/artikel/1137671/burgemeester-van-lelystad-we-hebben-geen-zakken-met-geld-om-weg-te-geven.html 

In de middag  heb ik een bestuursconferentie van het Regionaal Veiligheidscollege bijgewoond, over de gevoelens die de coronacrisis bij mensen losmaakt en de verhoogde werkdruk bij o.a. de politie als gevolg van allerlei lokale incidenten. Veel gaat in Lelystad gelukkig goed, maar vanuit deze column wil ik als burgemeester nogmaals de oproep doen:  hou je aan de afspraken en hou rekening met elkaar. Onze politiemensen verrichten hier buitengewoon belangrijk werk en ik geef ze graag mijn waardering mee, voor hun onverdroten inzet.   Dinsdagochtend collegevergadering. In de middag volgde ik nog een digitale presentatie over de verstedelijking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarvan Lelystad deel uitmaakt. Het ging over de kans en risico’s die intensieve verstedelijking met zich meebrengt. Kort samengevat was mijn inzet gericht op mijn credo: economische ontwikkeling en groei is randvoorwaardelijk voor het betaalbaar houden van onze leefbaarheid en welzijn.  

De beperkingen van digitaal vergaderen door de raad werden dinsdag wel heel erg duidelijk toen als gevolg van een stroomstoring de raadsvergadering moest worden opgeschort. Gelukkig pas tijdens het tweede deel van de Raad. De profielschetsvergadering is zonder haperingen verlopen. Het is de raad en griffie na afloop gelukt om de onderwerpen op een redelijke manier te verdelen over de komende vergaderingen, maar het was voor iedereen vervelend.   Samen met wethouder Sparreboom heb ik nog deelgenomen aan het overleg over de Floriade in relatie tot de MRA. De doelstellingen van de Floriade zijn een economische impuls voor de MRA en Flevoland, promotie van de Nederlandse Tuin -en Landbouw en het vinden van structurele innovaties voor duurzame en leefbare steden. De doelstellingen hebben zich vertaald in een viertal thema’s rondom de stad: groen, voedsel, gezondheid en energie. Dan ben ik ook nog voorzitter van de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ). De SAMIJ richt zich op de bovenregionale afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking te borgen voor de incidentbestrijding op de binnenwateren. Het was een boeiende vergadering.  

In de middag sprak ik voor een  ‘kennismakingsgesprek’ mijn voormalige collega als gedeputeerde Andries Greiner, iemand die ik al een lange tijd ken en die stad en regio nog altijd belangrijke diensten bewijst. Het was fijn om elkaar weer te spreken.  

Met het Regionaal Beleids Team waarin we op dit moment de vinger aan de Corona pols houden, werd mijn digitale werkdag afgesloten. Daar ging het over  de voortgang van de coronacrisis, de maatregelen, quarantaine en kerstvieringen.  

Donderdag de 19e had ik een, door de Bedrijfskring Lelystad georganiseerd Captains ontbijt. Ik was er heen gegaan zonder iets te eten en verheugde mij op het ontbijt. Helaas, had iedereen in het Corona tijdperk gerekend op digitale croissants, dus ik ben na afloop maar een broodje bij een bakker gaan halen. Het was een leuke bijeenkomst waarbij veel relevante vraagstukken die de stad aangaan, langs kwamen We hebben het gehad over de coronatafels, Lelystad next Level en het vliegveld. Veel betrokken ondernemers ontmoet.  

Wordt vervolgd….

Een stad op het kantelpunt

Beste Lelystedelingen, ik begin er een beetje in te komen. Niet alleen krijg ik steeds meer zicht op plannen zoals bijvoorbeeld Lelystad Next Level en Lelystad Airport, maar krijgt mijn werkweek ook steeds meer structuur. Op maandag voer je als bestuurder meestal een hele trits ambtelijke overleggen, denk daarbij aan overleg met de gemeentesecretaris, de griffie (de ondersteuning van Raadsleden), medewerkers van de gemeente. Het prettige daarvan is dat het overzicht geeft en iedereen in goede samenwerking energiek aan de werkweek kan beginnen.  

Op maandag 2 november werd ik daar naast door Kees Bakker geïnterviewd voor de Flevopost. Iedereen heeft het interview kunnen lezen in de krant. Hoe we met z’n allen de coronacrisis en de problemen die daaruit voortkomen te boven moeten komen, stond centraal in het gesprek. Het artikel ging ook over de coronatafels waar we woensdag mee zijn begonnen. Het college wil graag in gesprek gaan met de verschillende branches en groepen in de samenleving. Deze gesprekken zijn bedoeld om informatie op te halen, verhalen te delen en te inventariseren hoe we elkaar kunnen ondersteunen, zonder dat de gemeente ‘een zak geld heeft’. De eerste coronatafel was met vertegenwoordigers uit de horecabranche en samen met Janneke Sparreboom heb ik dat gesprek gevoerd.  

Ik neem alvast een voorschot op woensdag om er iets over te vertellen. De impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zijn zeer groot en er is nog weinig zicht op bijvoorbeeld een vaccin dat licht moet brengen in de tunnel. Ik begrijp heel goed hoe verschrikkelijk dit moet zijn: het bedrijf waar je als ondernemer hard voor hebt gewerkt dreigt failliet te gaan, reserves raken op en personeel raakt zijn of haar baan kwijt. In een goede sfeer hebben we gekeken naar wat we als gemeente kunnen betekenen en deze acties hebben we uit de bijeenkomst meegenomen. Hoewel we niet in staat zijn financieel bij te springen proberen we toch creativiteit en hulpvaardigheid in te zetten om te helpen waar mogelijk.  

Maandagavond sloot ik de werkdag af met een vergadering van het zogenaamde Presidium, het overleg met een aantal raadsleden over de inhoud en het proces rondom Raadsvergaderingen. Dit is, net als de collegevergadering  een besloten overleg waar ik geen mededelingen over kan doen in de blog. Wel kan ik zeggen dat ik in beide vergaderingen zie hoe veel hart voor de stad Raadsleden en medewerkers hebben en daar tijd en energie in (willen) steken. Naast het college had ik op dinsdag een overleg over Skaeve Huse. Skaeve Huse zijn woningen die speciaal ontwikkeld zijn om mensen te huisvesten die overlast veroorzaken in de oorspronkelijke woonomgeving, met als doel  hen goed te huisvesten en overlast te beperken.  

Op dinsdagavond heb ik een informatieavond van de Veiligheidsregio over de taakdifferentiatie bij de brandweer bij gewoond. Dat gaat over de vraag of vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen op de huidige manier, of dat zij een dienstverband moeten krijgen. Iets waar vrijwilligers zelf niet om vragen, maar dat voortvloeit uit Europese regelgeving. Een werkdag van een burgemeester kent veel verschillende onderwerpen.

Woensdag heeft de al eerder gememoreerde coronatafel horeca plaats gevonden. Voor mij heeft het de hoogste prioriteit de stad zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen.   Naast de coronatafel heb ik de interne stuurgroep Veiligheid voor het eerst bijgewoond. Deze stuurgroep is opgezet om alle dossiers die een raakvlak hebben met veiligheid, waar dat nodig is te bespreken. Het is een vergadering waarin de verschillende collegeleden elkaar op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. Het is een informatieve vergadering. Ook deze woensdag was er al weer een avondvergadering, ditmaal van het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Flevoland dat tweewekelijks bijeenkomt in het kader van de bestrijding van het coronavirus. We hebben onder meer gesproken over het laten testen door commerciële teststraten, het besmettingsbeeld en natuurlijk een terugblik op de landelijke persconferentie. Inmiddels zijn de besmettingscijfers landelijk op de goede weg, wat van alle kanten heugelijk nieuws is. Het volhouden van de maatregelen lijkt te lonen.  

De vrijdag besteed ik traditioneel aan het beantwoorden van schriftelijke kwesties en het doornemen van het rijke aanbod aan stukken. Dat lukt altijd maar gedeeltelijk. Ik had nog een overleg van de zogenaamde Districtelijke Integrale Stuurgroep Flevoland. In deze “DIS” wordt ondermijningscasuïstiek en de voortgang van de gezamenlijke ondermijningsvraagstukken besproken. In de middag heb ik tenslotte kennisgemaakt met Dirk Jan Verdoorn en Sandra Kamp van de Bedrijfskring Lelystad. Een vereniging van ondernemers die probeert hun belangen in Lelystad te behartigen. Inspirerend overleg. Fijn dat ik met hen kon kennis maken.  

Maandag ben ik door Lelystad Oost gefietst om een indruk te krijgen bij de wijken en de inwoners van deze wijken. Lelystad Oost bestaat uit de oudste wijken van Lelystad en staat voor een grote vernieuwingsopgave. Wat mij vooral opviel was de grote publieke ruimte en het vele openbaar groen. Iets wat voor de kwaliteit van deze wijk van grote waarde is. Ik ben o.a. bij de winkel van Mila Romein geweest en ik was erg onder de indruk van haar inzet voor de wijk.  

Ik sluit af met bericht dat dinsdag de programmabegroting door de raad is vastgesteld. Daar ben ik blij mee. Er is veel ambitie om Lelystad verder te ontwikkelen en de Raad heeft stevig over allerhande onderwerpen van gedachten gewisseld voordat tot besluitvorming is overgegaan. En zo hoort het ook in de democratie. Stevig op inhoud mag, plezierig in omgangsvormen zijn voor mij altijd daarbij een vaste waarde.  

Zoals ik het in artikel van de Flevopost heb gezegd. Ik heb het in Lelystad uitstekend naar mijn zin. De stad staat op een kantelpunt met zowel grote uitdagingen als grote kansen. Denk voor dat laatste aan Lelystad Airport en de woningmarkt. Graag tot een volgende keer.

Burgemeester in Lelystad

Beste mensen,  

Graag gebruik ik dit mooie, door Ina Adema geschapen blog, om mij even aan u voor te stellen. Ik ben Henry Meijdam en ik ben waarnemend burgemeester in Lelystad vanaf 1 oktober. Waarnemend zegt eigenlijk alleen iets over de periode dat ik burgemeester zal zijn van Lelystad. Dat doe ik totdat er een ‘permanente’ burgemeester is geworven. De verwachting is dat dit zo’n acht maanden zal gaan duren. Waarnemend zegt niets over de taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden die een burgemeester heeft. Die zijn voor een waarnemend burgemeester hetzelfde als voor een burgemeester die voor langere tijd wordt benoemd.  

Een wat plechtig begin van mijn eerste blog, maar wat ik vooral wil zeggen is dat ik er heel veel zin in heb om mij voor deze stad in te zetten. Ina Adema noemt Lelystad altijd: ‘een stad waarin zij gelooft’ en ‘die met alle uitdagingen en opgaven zeer de moeite waard is om voor te werken.’ Een omschrijving die ik, zelfs na deze korte periode, dat ik aanwezig ben, al herken en begrijp. Lelystad is een stad met kansen, grote kansen. Het is dan ook mijn intentie om de grote dossiers die er liggen goed ‘waar te nemen’ en waar mogelijk de gemeente en het gemeentebestuur een paar stappen verder te helpen. Maar, net zo belangrijk is de bestuurlijke rol die de burgemeester heeft als voorzitter van de raad en het college. Ik ga er allemaal zo goed mogelijk invulling aan geven.  

Net als mijn voorgangster neem ik de lezers van deze blog graag mee op een reis door mijn agenda en deel ik wat ik meemaak in deze stad. Dat zal in het begin een nog wat in het rond springend karakter hebben, maar uiteindelijk komt er ongetwijfeld een meer vaste structuur.  

Ik ben nog nooit een baan begonnen onder deze curieuze omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus. Ik ben iemand die graag mensen ontmoet en dat is lastig onder de omstandigheden van dit virus en de maatregelen die de bestrijding van dit virus met zich meebrengt. Ik was dan ook blij op ik op mijn eerste werkdag donderdag 1 oktober in persoon werd ontvangen door locoburgemeester Janneke Sparreboom en gemeentesecretaris Arjen Schepers. Dit alles vanzelfsprekend met inachtneming van de corona-afspraken, Het was een warm welkom en ook de rest van de dag bestond uit kennismaken met mensen met wie ik intensief ga samenwerken, denk daarbij aan de griffie en de ambtelijke ondersteuning.  

In de eerste maand heb ik met veel mensen kennis gemaakt. Jullie moeten dan denken aan vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, collega-burgemeesters, collegeleden, fractievoorzitters, en Lelystedelingen die zich inzetten in en voor de stad. De eerste twee weken kon ik nog wel fysiek mensen ontmoeten, maar vanaf 15 oktober zijn in heel  Nederland de maatregelen van de tweede lock down van kracht. Als burgemeester moet je vanzelfsprekend hierin het goede voorbeeld geven, dus doe ik mijn werk via zoom en Teams vanuit  huis Voor de raadsvergaderingen maken we een uitzondering. Mijn voorgangster hechtte er terecht waarde aan dat de raadsvergaderingen werden voorgezeten vanuit de raadszaal en die gewoonte heb ik overgenomen.    

Een paar ontmoetingen van de afgelopen maand wil ik er uit lichten. Zo was ik dinsdag 6 oktober in Harderwijk om bij het St Jansdal samen met de burgemeester van Harderwijk Harm-Jan van Schaik de aftrap te verrichten voor de landelijke dag van de bezinning met campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Het coronavirus vraagt veel van de samenleving en de menselijke weerbaarheid. Mensen raken dierbaren kwijt, mensen raken hun baan kwijt, ondernemers incasseren zware klappen en er is meer eenzaamheid. Met het initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven aan de vele uiteenlopende initiatieven die er door het coronavirus zijn ontstaan. Op http://www.aandachtvoorelkaar.nl kunnen mensen hun initiatief melden of hun verhaal kwijt. De komende weken gaat het college vorm geven aan de zogeheten coronatafels. De bedoeling hiervan is dat de het college in gesprek gaat met vertegenwoordigers van allerlei geledingen in de stad, zodat we van elkaar weten wat er speelt.  

De afgelopen weken heb ik veel van het burgemeestersambt tot mij genomen. Zo had ik had ik training crisisbeheersing en rampenbestrijding, de stuurgroep Drieslag, de Taskforce georganiseerde ondermijnende criminaliteit, stuurgroep Lelystad Airport, Lelystad Next Level, het Regionaal Beleidsteam, het Districtelijk Team Ondermijning en nog veel meer.  

Het mooie van het burgemeester zijn is dat ik af en toe mensen mag geluk wensen. Het echtpaar Heikoop heb ik op 13 oktober met hun zestigjarig huwelijk mogen feliciteren en het echtpaar Bijl op 19 oktober met hun 70 jarig huwelijk. Nogmaals proficiat.  

Voor mijn eerste blog wil ik eigenlijk afsluiten met te vermelden dat ik op een vrijdag voor het stadhuis van Lelystad (trouwens een prachtig gebouw in mijn optiek) een kennismakingsfilmpje mocht opnemen. Dat is te zien op Facebook. Tijdens de opname raakte ik direct in gesprek met een Lelystedeling die uit het stadhuis kwam. Een open en directe benadering, kenmerkend voor het Lelystad dat ik tot nu toe heb meegemaakt. Dat is de manier van met elkaar omgaan waar ik van houd. Direct, eerlijk en met gevoel voor humor. Midden tussen de mensen moet het toch gebeuren voor een bestuurder. Ik ga dan ook met veel plezier deze periode als burgemeester van Lelystad in.